Saturday, March 4, 2017

བླ་མའི་འདས་མཆོད་ཀྱི་ཉིན་མོ།

ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཉིས་སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་པ་ཉེར་དྲུག་ཉིན་མོ་དེ་ནི་གུས་པའི་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐྱབས་རྗེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་པོ་ཆེ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་ཞིང་དུ་ཕེབས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན། འདས་ཟླའི་སྤྱི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཁོར་གླིང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ལྟར་དགུང་མོ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཚོགས་མི་མང་གིས་ཡོངས་སུ་ཁེངས། རིན་པོ་ཆེའི་འདས་མཆོད་འདི་ནི་ང་ཡི་ཆོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྲུང་གཙི་བྱས་པ་ཐེངས་མ་དང་པོ་དེ་ཡིན། གང་ལྟར་དོན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་རྒན་དེ་ཞིང་དུ་ཕེབས་ནས་བགྲང་བྱ་ཧྲིལ་པོ་བཅོ་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིར་ད་ནངས་ཞོགས་པ་སྔ་བོར་རྒྱུན་ཁྱེར་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་བླ་སྒྲུབ་ཉིད་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་བྱས་ནས། ཐུན་མཚམས་སུ་བླ་མ་རྒྱངས་འབོད་ཀྱང་བྱས་པས་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མཐའ་མེད་པའི་དྲིན་ཅན་བླ་མ་དེ་དྲན་ནས་བཟོད་རླག་མེད་པར་མིག་ནས་མཆི་མ་ཤོར། ཁྱད་མཚར་ཞིག་ལ་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མར་གུས་པས་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་བསྡུས་ཞིག་བཤད་གྲབས་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ཞེས་མཚན་བོས་པ་དང་ལྷན་མཆོད་སྟེགས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བླ་མའི་སྐུ་པར་དེ་ཧྲག་གེ་མར་ཟག་ནས་ངོས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྐུ་པར་དེ་ཁ་ཡར་འཁོར་ནས་བསྡད། མི་ཚང་མ་ཞེད་སྔངས་དང་སེམས་ཆུང་འགའ་ཡིས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་ཡང་རྒྱབ། ངས་ནི་བླ་མའི་སྐུ་པར་བཟུང་ནས་བསྡད་པ་ལས་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་རང་མི་འདུག། ཟུར་ནས་སྐད་བསྒྱུར་བྱམས་པ་དང་ཚོགས་གཙོ་རེའུ་ཆོ་གཉིས་ནས་བླ་མ་ཕེབས་སོང་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཡག་རབ་སོགས་སྐད་རྒྱབ་ནས་ཆོས་ཚོགས་འུར་སྒྲས་ཁེངས། ངས་ཀྱང་དེ་རིང་མཚོན་བྱེད་དཔེ་ཡི་བླ་མའི་སྐུ་པར་ཉིད་མཚོན་བྱ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་ཞུགས་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྟགས་རེད་ཅེས་བཤད། ད་མང་པོ་སྒྲོ་བཏགས་མི་བྱེད། གང་ལྟར་སྐུ་པར་ཟག་སྟངས་ཁྱད་མཚར་ཞིག་བྱུང་། ཐོག་མར་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དེབ་ཆུང་དེ་ཉིད་མི་མང་ལ་ལུང་རྒྱུན་ཕུལ། གུས་པས་ཞུ་བསྐུལ་བྱས་ཞིང་ཀརྨ་པས་མཛད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དང་། ལོ་མང་རིང་གུས་པའི་ཆོས་གྲོགས་འགའ་ཡིས་བསྐུལ་མ་ལྟར་ཁོ་བོས་བྲིས་པའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཅས་མགུར་འདེབས་ཀྱིས་དབྱིན་བོད་རེས་མོས་མཉམ་འདོན་བྱས། དབང་ལེན་སྐབས་སུ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་ཐོག་ཏུ་སྐུ་པར་ཡང་བཞག དེ་རིང་བླ་མའི་འདས་མཆོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ལ་མི་མང་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱས་སོང་། 
གུས་པར་མཚོན་ན་བཤད་འོས་པའི་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན། བཙུན་པའི་འདུལ་ཁྲིམས། བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་སོགས་གང་ཡང་མེད། ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ཅུང་ཙམ་ཡོད། དེ་ནི་རང་རེ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཡོད་ན་དེས་ཆོག་མེད་ན་ཐེབས་ཆག་དེ་རེད། 


༅༅། ཇ་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གྱི་གསོལ་འདེབས།
Prayer to Japa Sangye Tenzin

༅༅། ན་མོ་གུ་རུ།
རྗེ་མཉམ་མེད་ན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།།
འབངས་དུཿཁའི་གནས་ལས་ཐར་མཛད་ཅིང་།
ཐར་པའི་སྐམ་སར་འཇོག་མཛད་པ།།
རྗེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ཞབས་ལ་འདུད།། 

Namo Guru
je nyam-me la-ma rin-po che
bang du-kay ne-le tar-dze ching
tar-pay kam-sar jog-dze pa
je sang-gye ten-zin shab-la du

Namo Guru

Incomparable Master, precious Guru,
Who frees disciples from the places of suffering
And sets them onto the shore of Liberation;
Master, Sangye Tenzin Rinpoche, I bow at your feet.

མོས་གུས་རྒྱལ་མཚན་གཡོ་བའི་རྩེར།།
ཞེན་ལོག་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།།
ཉམས་རྟོགས་དགོས་འདོད་འོད་དུ་འབར།།
རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་ལ་འདུད།།

mö-gu gyal-tsen yo-way tser
shen-log nor-bu rin-po che
nyam-tog gö-dö ö-du bar
je yi-shin nor-bu khye-la du 

Atop the waving victory banner of conviction and devotion,
The precious jewel of revulsion for cyclic existence
Blazes with the light of realization, fulfilling all needs,
Wishfulfilling jewel of a Master, I prostrate to You.

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ན།།
ཉོན་མོངས་ནད་ཀྱིས་གདུང་བ་ལ། 
།སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ།།
རྗེ་དུག་ལྔ་སེལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།།

kor-way gya-tso chen-po na
nyön-mong ne-kyi dung-wa la
men-pay gyal-po rin-po che
je dug-nga sel-la chag-tsel tö 

For those tormented by disease of delusion
In the vast ocean of samsara,
You are a precious King of Doctors,
Who dispels the five poisons; Master, homage to You.

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།།
ཐུགས་རྗེའི་ཆར་རྒྱུན་ཆད་མེད་ཀྱིས།།
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཛད་པ་སྟོན།།
རྗེ་འགྲོ་བ་འདྲེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།།

dro-dug sem-chen tam-che la
tug-jey char-gyun che-me kyi
chen-re si-kyi dze-pa tön
je dro-wa dren-la chag-tsel tö

For all sentient beings of the six realms,
With an unceasing rain of compassion,
You show the deeds of Avalokitesvara;
Homage and praise to You, Spiritual Guide of Beings

ཁྱེད་ལ་དད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན།།
སྡིག་པ་རབ་ཟད་རྟོགས་པ་འཆར།།
ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་ནས་ཀྱང་།
རྗེ་ཁྱེད་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་ཤོག། 

kye-la de-pay kye-wo kun
dig-pa rab-ze tog-pa char
tug-je jin-lab shug-ne kyang
je kye-dang drel-wa me-par shog

For all living beings who have faith in you,
Evil is eliminated and realization dawns,
And the blessings of compassion enter into them;
Master, may I never be parted from you!

རྗེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་ན་ཡང་།
བླ་མ་མེད་སྙམ་མི་སེམས་པར།།
སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ།།
གོ་ཞིང་རྟོགས་ནས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག། 
je chö-kyi ying-su sheg-na yang
la-ma me-nyam mi-sem par
nang-si la-may kyil-kor du
go-shing tog-ne dröl-gyur chig

Master, though you have passed to the sphere of reality,
Without thinking that I lack a Guru,
May I realize the whole of existence
As the Guru’s mandala and so be Liberated.

རྗེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དགོངས་པ་མཉམ།།
འབངས་བདག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་བས་ལྷག།
ཕ་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་བླ་མ་དེས།།
ཕྱོགས་དུས་ཀུན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག། 

je sang-gye kun-dang gong-pa nyam
bang dag-la sang-gye kun-be lhag
pa dren-da me-pay la-ma de
chog du-kun ta-shi de-leg shog

Master, You equal all Buddhas in realization,
Yet, for this disciple, you surpass them all.
Father, unrivaled Guru, may all be auspicious
For your presence in all places and times!

དེང་དུས་ཀྱི་དམ་པའི་སྐྱེས་བུའི་གྲངས་སུ་བགྲང་དུ་འོས་པ། ཇ་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གྱི་གསོལ་འདེབས་མགུར་མའི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་དགོས་ཞེས། མཁན་ཀརྨ་བསྟན་སྲུང་སོགས་ནས་བསྐུལ་ངོར། ཀརྨ་པ་འབོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་པས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ཟླ་༦་ ཚེས་ ༢༦ ཤར་མར་བྲིས་
པ་དགེའོ།།
Requested by Khenpo Karma Tensung and others to compose this prayer of request in the form of a doha
to Japa Sangye Tenzin who was one of the holiest Masters of our current times, I, the Karmapa named
Ogyen Trinle wrote this on June 26, 2004 spontaneously without break.

No comments:

Post a Comment