Wednesday, August 5, 2015

རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་རྨི་ལམ་དུ་མཇལ་བའི་ཉིན་མོ།

ཁར་ནུབ་གཟའ་ཟླ་བའི་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཚར་བའི་ནུབ་མོར་རྨི་ལམ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་གཏང་། ང་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་འདུག་ངའི་རྒྱབ་ཏུ་བོད་བཟོ་བྱས་པའི་(སྒྲོ་བ་) སྒྲོ་བ་ཞེས་པ་ནི་ནང་ཆེན་བའི་ཡུལ་སྐད་ཡིན་དོན་དུ་ཀོ་བས་བཟོས་པའི་སྣོད་ཞིག་ལ་གོ་དགོས། མཆན།  ཞིག་ནང་དུ་བོད་ཟས་འདྲ་མིན་དཔེར་ན། རྩམ་པ་དང་། ཆུར་བ། ཞོ་དང་མར་སོགས་ཁུར་ནས་རི་མགོར་འཛེགས་པ་ཡིན། རི་མགོར་རྫ་སྤང་འདྲེས་མའི་ས་ཆ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རས་གུར་ཁྲ་བོ་ཞིག་ནང་དུ་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞལ་འཛུམས་མདངས་དང་བཅས་བཞུགས་འདུག
ངས་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་བའི་བོད་ཟས་རྣམས་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བས་ཧ་ཅང་ཐུགས་རྗེས་ཚོར་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་ང་ལ་བསླབ་བྱ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ནས་མཐར་གཉིད་སད་སོང་། གཉིད་ཐུན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་སྔར་བཞིན་རྨི་ལམ་དེ་གཏང་བྱུང་། ས་ཆ་དང་། རི་མགོ རས་གུར་སོགས་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་འདུག་པ་མ་ཟད་ངའི་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡོད་པའི་སྒྲོ་བ་དང་ཟས་རིགས་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ང་ཡི་མཉམ་དུ་མི་འགའ་ཤས་འདུག་ང་ཚོའི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་འདུག རས་གུར་ནང་དུ་མཛུལ་བ་དང་མཉམ་དུ་སྔར་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་མལ་ཐོག་ཏུ་ང་ཡི་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐྱབས་རྗེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་འདུག ངས་སྔར་བཞིན་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ཡོད་པའི་བོད་ཟས་རྣམས་རྩ་བའི་བླ་མར་ཕུལ་བས་ཧ་ཅང་ཐུགས་རྗེས་ཚོར་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བསླབ་བྱ་མང་པོ་ཞིག་གནང་སོང་། གཉིད་ཐུན་གཉིས་པ་གཉིད་ལས་སད་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཁེངས་འདུག ནམ་རྒྱུན་བླ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའི་ལུགས་སུ་སྒོམ་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་རྨི་ལམ་དེ་ཉིད་ཀྱང་བླ་སྒྲུབ་ལ་མོས་པ་བྱས་པའི་བཟང་འབྲས་ཡིན་པ་གཞི་ནས་ཤེས་ཚོར་བྱུང་། 

After the Amitabha Puja on Monday, I had a very beautiful dream. I saw His Holiness the Dalai Lama in a small tent on a very high mountain in Tibet. I brought traditional Tibetan food specialities including butter, cheese, curd and Tsampa for offering. As soon as I offered them to His Holiness, he gave me many words of advice. When I woke up my heart was filled with so much joy and happiness. After a short while, I fell back to sleep. I had an another dream at the same place in the same tent. Again, I heard that His Holiness the Dalai Lama is living there. I went with all these gifts of Tibetan specialities to offer but when I entered the tent it wasn't His Holiness the Dalai Lama, it was my own Guru Kyabje Sangye Tenzin Rinpoche in the tent. I thought to myself; oh this time it's Sangye Tenzin Rinpoche, not His Holiness the Dalai Lama. Then, I gave him the offerings that I had brought with me. He too gave me teachings and advice. As soon as he had finished giving me teachings, I woke up with so much happiness in my heart. Dreaming of two lamas (gurus) at the same time at the same place symbolizes the very same heart and thought of all the lamas. I usually chant Guru Sadhana of His Holiness and Kyabje Sangye Tenzin Rinpoche. When I do Guru Sadhana of Sangye Tenzin Rinpoche I also think of His Holiness, idealizing him as Sangye Tenzin Rinpoche and vice-versa. I finally concluded from my dreams that all my lamas have the same nature and the same basis of emanation. So, my heart was filled with so much joy and happiness. Tuesday, August 4, 2015

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་འཚོགས་པའི་ཉིན་མོ།


ཁར་ནུབ་གཟའ་ཟླ་བའི་འཆར་ཅན་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་འཚོགས། ་སང་གི་ཞིང་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་ཆོས་ཁྲིད་ལ་སྐད་བསྒྱུར་བྱམས་པ་མཐར་ཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ། བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཐོབ་པའི་བར་ཆད་སེལ་བྱེད་ལ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཕན་ཡོན་སོགས་འགྲེལ་བཤད་གང་ཤེས་བྱས། དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐབས་སུ་མདུན་བསྐྱེད་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦྱངས་དང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་སོགས་དམིགས་རྣམ་སྐྱོང་བཅུག། མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུའི་སྐབས་སུ་རྫོགས་རིམ་ངང་། རང་སེམས་མ་བཅོས་པ་དྲན་རིག་ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སོ་མ་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོར་བལྟ་བཅུག་ནས་སྐར་མ་འགར་སྒོམ་བྱས། བསྔོ་བ་མ་བྱས་པའི་གོང་ནས་སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བོད་ནས་ཉེ་བའི་ཆར་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ལི་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གྲོངས་སྟངས་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་རྣམས་འཕྲོས་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པས་དགེ་ཕྲུག་ཕལ་མོ་ཆེའི་མིག་ནས་མཆི་མ་འདོན་བཞིན་འདུག ངས་ཀྱང་དེ་རིང་གི་དགེ་རྩ་འདི་སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷག་པར་དུ་འདས་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་དགོས་ཚུལ་སོགས་བཤད། 
ངས་ནམ་རྒྱུན་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་སྐབས་སུ་དངོས་ཡོད་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གང་བྱུང་ཡོད་རྣམས་སློབ་མ་ཚང་མར་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་འདུག། ཞིང་སྒྲུབ་ཚར་མ་ཐག་དེ་རིང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཧར་གྲིའི་སྐྱེ་སྐར་ཡིན་སྟབས་སྔ་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ནང་བཞིན་མེ་ཏོག་ཆགས་པ་ཞིག་དང་ཁ་གཏགས་བཅས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱེ་སྐར་གདངས་དབྱངས་མཉམ་ལེན་བྱས་ནས་དཔོན་སློབ་རྣམས་དགའ་སྐྱིད་ངང་དེ་རིང་གི་ཆོས་ཐུན་དེ་གནས་སྐབས་མཇུག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་བོ།