Sunday, March 30, 2014

ཟྭ་ཐུག་དང་པག་ཟོས་ནས་ནང་དུ་སྐྱིད་ཉལ་བྱས་པའི་ཉིན་མོ།

ཉིན་གུང་ཟ་མ་ཟྭ་ཐུག་དང་རྩམ་པ།
ཞོགས་པ་ལངས་ནས་ཁ་འདོན་རྣམས་ཚར་བར་བྱས་ཤིང་དེ་རིང་ནི་ཉེ་ཆར་ཨ་མ་སུས་སིན་ངེད་གཉིས་ནས་དཀའ་ལས་མང་པོ་རྒྱབ་ནས་བཀོག་པའི་ཟྭ་སྔོ་དེ་ཉིན་གུང་ཟ་མ་རུ་བཟོ་ཆེས་གྲ་བསྒྲིག་བྱས། ང་ནི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཟ་མ་རྩམ་པ་དང་ཟྭ་ཐུག་གཞན་སྐྱུར་ཐུག་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་ཡོད། ལྷག་པར་ཟྭ་ཐུག་དང་པག་གཉིས་མཉམ་དུ་བཟའ་རྒྱུ་འདི་ནི་ངོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཆེས་དགའ་ཤོས་དེ་ཡིན། དེ་རིང་ངས་ཟྭ་ཐུག་ནང་དུ་ཕིང་དང་། ཤ་ལ་ཕུག་སོགས་བཏུབས་ཤིང་ཟྭ་ཐུག་ཞིམ་པོ་ཞིག་བསྐོལ་ནས་མཉམ་དུ་པག་དང་ཟོས་པས་ཞིམ་པོ་དཔེ་མེད་ཅིག་བྱུང་། 
ང་བོད་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ངོས་ཀྱི་སྐྱེས་ཡུལ་གྲོང་བསེབ་(རྡོ་ཁྱུག་གྲོང་) ཞེས་པ་དེར་དཔྱིད་ཀར་གྲོང་པའི་རྩིག་གསེབ་རྡོ་རའི་བར་དུ་ཟྭ་སྐྱེས་ཡོད་སྟབས་གྲོང་པའི་ཕྲུག་གུ་རྣམས་འབོད་ནས་ཟྭ་བཀོག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད། ངོས་ཀྱི་ཕ་རྒན་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ལུང་པའི་བོད་ཟས་གཡོས་སྦྱོར་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་མ་ཟད་ཁོང་གི་ལག་ཟས་ལ་བྲོ་བའང་ཆེན་པོ་ཡོད། ཁོང་ནས་ཟྭ་ཐུག་ནང་དུ་ཤ་ཚིལ་རྙིང་པ་སོགས་བཏུབས་ནས་ངེད་ཕ་བུ་མིང་སྲིང་རྣམས་ཉི་མའི་ནང་དུ་ཧ་ཡང་གི་མཐའ་སྐོར་ནས་ཟྭ་ཐུག་འཐུང་བ་དེ་དྲན་གསོས་ཐེབས་སོང་། 

དྲིན་ཅན་ཕ་ལོ་དམ་པའི།། 

ལག་ཟས་ཟྭ་ཐུག་ཞིམ་པོ།། 
དྭ་ཕྲུག་མིང་སྲིང་ལྷན་དུ།། 
མཉམ་དུ་འཐུང་བ་དྲན་སོང་།

རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཕ་ཟས།། 

ས་འདིར་ཡོད་ན་བསམ་སོང་།
དྲིན་ཅན་ཕ་ལོ་དམ་པ།། 
མཉམ་དུ་ཡོད་ན་དྲན་སོང་།

གཅེས་པའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་། 

འཛོམས་པའི་དུས་ཞིག་ཨི་ཡོད།།
ཞིམ་པོའི་ཟྭ་ཐུག་འདི་ཡིས།། 
ཕ་ཡུལ་དྲན་བརྡ་གཏངས་བྱུང་། 
No comments:

Post a Comment