Events‎ > ‎

བོད་དོན་འབོད་སྐུལ། - Radio Free Asia interviews Rinpoche

posted Jun 18, 2013, 10:09 AM by Khenpo Karten   [ updated Jun 18, 2013, 10:10 AM ]
Radio Free Asia interviews Khenpo Karten Rinpoche. Listen here

༄༅།    །དེ་རིང་གི་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་མཁན་པོ་ཀར་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སོགས་ལ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།། 

Comments